KM การแก้ไขข้อขัดข้องปืนไล่นกแบบ ZON MARK 4

KM แก้ไขข้อขัดข้องปืนไล่นก

1

การบริหารจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับนำ ฮ.ที่บินไม่ได้กลับ บน.๒

การบริหารจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับนำ ฮ.ที่บินไม่ได้กลับ บน.๒

———————————————————————————————————————————————————————————————

  ชุดที่ 1 การบริหารจัดการ ฮ.6

  ชุดที่ 2 การบริหารจัดการ ฮ.6

  ชุดที่ 3 การบริหารจัดการ ฮ.6

  ชุดที่ 4 การบริหารจัดการ ฮ.6

  ชุดที่ 5 การบริหารจัดการ ฮ.6

Award 2017

ผลงาน KM กองบิน ๒ สู่รางวัล Innovation Award 2017

ประมวลภาพ

มหรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๔

ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านต่อทั้งหมด  

KM รพ.กองบิน บน.๒ “Psychological First Aid Wing ๒ Team”

“การดูแลสภาพจิตใจให้กับกำลังพลและครอบครัว  ภายหลังการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ในเหตุการณ์อากาศยานอุบัติเหตุ”

Km รพ.กองบิน บน.๒ ข้อมูลและรายละเอียด

KM PFA 60 ความรู้เพิ่มเติม

การบริหารจัดการความรู้แนวทางการปฏิบัติสำหรับนำ ฮ.ที่บินไม่ได้กลับ บน.๒

 

KM

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดที่ 1 การบริหารจัดการความรู้แนวทางการปฏิบัติสำหรับนำ ฮ. ที่บินไม่ได้กลับ บน.๒

ชุดที่ 2 การบริหารจัดการความรู้แนวทางการปฏิบัติสำหรับนำ ฮ. ที่บินไม่ได้กลับ บน.๒

ชุดที่ 3 การบริหารจัดการความรู้แนวทางการปฏิบัติสำหรับนำ ฮ. ที่บินไม่ได้กลับ บน.๒

ชุดที่ 4 การบริหารจัดการความรู้แนวทางการปฏิบัติสำหรับนำ ฮ. ที่บินไม่ได้กลับ บน.๒

การปฏิบัติสำหรับการนำ ฮ.ที่บินไม่ได้กลับที่ตั้งหน่วย (บน.๒)

การปฏิบัติสำหรับการนำ ฮ.ที่บินไม่ได้กลับที่ตั้งหน่วย (บน.๒)

๑. หลักและเหตุผล

กองบิน ๒ มีอากาศยานที่บรรจุประจำการเป็นเครื่องบินแบบ เฮลิคอปเตอร์ โดยมีภารกิจในการรับ-ส่งบุคคลสำคัญ, การลำเลียงทางอากาศ ตลอดจนการค้นและช่วยชีวิต ซึ่งจะต้องออกปฏิบัติภารกิจ บางครั้งอาจประสบปัญหา ฮ. มีข้อขัดข้องไม่สามารถทำภารกิจต่อไปได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้อง ดังนั้นจำเป็นจะต้องนำ ฮ. กลับมาซ่อม ณ ที่ตั้งหน่วย (กองบิน ๒)

ซึ่ง แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒ ในฐานะสายวิทยาการช่างอากาศ โดยเฉพาะภารกิจในการซ่อมบำรุงระดับกลางให้กับ กองบิน ๒ จะต้องดำเนินการซ่อมให้ เฮลิคอปเตอร์ ที่มีข้อขัดข้องดังกล่าว ให้สามารถกลับมาทำการบินให้ได้หรือนำกลับมายังหน่วยซ่อม ณ ที่ตั้ง กองบิน ๒ กระบวนการดังกล่าวนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการเคลื่อนย้าย ฮ. อย่างถูกต้องเพื่อไม่เกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งในปัจจุบัน ผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ มีจำนวนลดน้อยลงเช่นย้ายตำแหน่งใหม่, เกษียณอายุราชการ,ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ดังนั้นแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒ จึงมีแนวคิดที่จะรวบรวมเรื่องการเคลื่อนย้าย ฮ. ให้เป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคนรุ่นหลัง ตลอดจน เป็นตัวอย่างให้ กับหน่วยบินอื่นๆในกองทัพอากาศ ได้นำไปเป็นแนวทางหรือนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

กลุ่มฯ จึงได้จัดทำกิจกรรม การบริหารจัดการความรู้ “การปฏิบัติสำหรับนำ ฮ. ที่บินไม่ได้กลับ บน.๒”

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ชุดที่ 1 การปฏิบัติสำหรับการนำ ฮ.ที่บินไม่ได้กลับที่ตั้งหน่วย (บน.๒)

ชุดที่ 2 การปฏิบัติสำหรับการนำ ฮ.ที่บินไม่ได้กลับที่ตั้งหน่วย (บน.๒)